Bakgrunn

ÅHF har fått henvendelser fra eiere av fritidseiendommer som lurer på hvilke rettigheter, plikter og regler som gjelder for inngjerding av eiendommen.

Kort oppsummert synes det rett frem for eiere av fritidseiendom å sette opp gjerder, men det er flere hensyn som må tas.

Det synes heller ikke å være noen tydelige regler for Ål kommune, men det foreligger mye dokumentasjon av generell karakter som både gjelder for fritidseiendommer og fast eiendom.

I et notat skriver Mattilsynet at

Midlertidige gjerder er beregnet for å bruke strøm på. Blir det ikke brukt strøm mister dyra respekten for gjerdet og da er sjansen større for at de setter seg fast. Ved bruk av strøm er det et krav om tilnærmet daglig tilsyn. Noe som vi ser er vanskelig å oppfylle for hytteeiere. Derfor ønsker vi ikke slik gjerder rundt hytter. Forhandlere bør ikke selge slike gjerder til hytteeiere.

Vår oppfatning er at hytteeiere må få ha gjerder, men at det må settes opp fast gjerding som ikke er til fare for dyr. Dette har vi tatt opp med landbrukskontora og vi tror at kommunen vil godta fast gjerding rundt hytter framover

ÅHF mener at

Som eier av fritidseiendom er det viktig at man har mulighet for å holde husdyr ute fra eiendommen, siden noen husdyr gjerne trekker under tak og griser til områdene hvor de oppholder seg. Samtidig er det viktig at tiltak som for eksempel midlertidige strømgjerder ikke blir til fare for husdyrene.

Med bakgrunn i Mattilsynets kommentar, oppfordrer derfor ÅHF sine medlemmer til å utvise aktsomhet dersom det settes opp midlertidige gjerder.

ÅHF arbeider for

  • at landbruksnæringen må få adgang til å slippe husdyr på utmarksbeite uten fare for dyrene
  • at eiere av fritidseiendom skal kunne gjerde inn sine eiendommer enten med permanent eller midlertidig gjerde, med eller uten strøm

Ytterligere dokumentasjon