Bakgrunn

Regjeringen Stoltenberg II la våren 2013 frem et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet omfatter utvidet adgang til næringskjøring med snøscooter i alle norske kommuner som ønsker det, hvor det ønskes åpnet for snøscootersafari i løype som en del av utmarksnæringen. Forslaget ble ansett som svært kontroversielt og har siden vært svært omstridt.

Ål kommune søkte om å delta i ordningen og fikk dette godkjent, til tross for anmodning om å frafalle søknaden fra ÅHF.

Som følger av sterke protester, valgte regjeringen Solberg I å avvikle forsøksordningen, uten å legge føringer for at ordningen måtte avvikles også i kommunene. Ved utgangen av 2014 kjenner ÅHF fortsatt ikke status for ordningen i Ål kommune.

ÅHF mener at

Ordningen er avviklet av regjeringen. Som en konsekvens av dette må også Ål kommune avvikle sitt arbeid med ordningen.

ÅHF arbeider for

  • at Ål kommune avvikler ordningen
  • å være orientert om eventuelle lovforslag som måtte komme for å endre ordningen

Ytterligere dokumentasjon